pomiar instalacji elektrycznej

Pomiary elektryczne

Wykonujemy pomiary odbiorcze oraz okresowe:

  • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów I i III fazowych,
  • pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
  • pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej,
  • pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
  • pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku pracy.